Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb v SKI CENTRE BRATISLAVA (ďalej len ako „VOP“)

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb v SKI CENTRE BRATISLAVA (ďalej len ako „VOP“)

 1. Predmet VOP
  1.1 Predmetom týchto VOP je úprava práv a povinností medzi spoločnosťou E.I.E. s.r.o.
  Chrobákova 11, SK- 84102 Bratislava, IČO:35 962 038, DIČ:2022079653,
  IČDPH:SK2022079653, Obchodný register Okr.súd Bratislava 1, Oddiel: Sro,Vložka
  č.:38111/B a Klientom.
  VOP sú zverejnené v prevádzke na dostupnom mieste, ako aj na Webovej stránke
  Prevádzkovateľa: https://www.ski-centrum-bratislava.sk.
  1.2 Začatím využívania Služieb Prevádzkovateľa alebo kúpou tovaru od Prevádzkovateľa
  Klient potvrdzuje, že sa oboznámil so znením VOP, podmienkami ochrany osobných údajov,
  Prevádzkovým poriadkom, reklamačným poriadkom Prevádzkovateľa, Bezpečnostnými a
  inými predpismi, prípadne ďalšími dokumentmi Prevádzkovateľa ktoré sú uvedené na Web
  stránke https://www.ski-centrum-bratislava.sk.
  1.3 Ak nie je písomne dohodnuté inak, tieto VOP sa vzťahujú na právny vzťah medzi
  Klientom a Prevádzkovateľom.
 2. Definícia pojmov a podmienky ich používania
  2.1 ,,Akcia“ je jednorazový produkt, alebo Služba s osobitnými podmienkami, ktorá nie je
  uvedená v Cenníku. Akcia je spoplatnená osobitou cenou a nevzťahuje sa na firemných
  Klientov. Podmienky Akcie, vrátane ceny a časového obmedzenia možnosti jej využitia, budú
  Prevádzkovateľom zverejnené na vybraných Prevádzkach a Web stránke.
  2.2 ,,Benefitová poukážka“ je vybraná poukážka, ktorú Prevádzkovateľ akceptuje na
  základe zmluvného vzťahu s treťou stranou
  2.3 „Bezpečnostnými a inými predpismi“ sú právne predpisy, nariadenia, normy a iné
  pravidlá na ochranu života a zdravia platné a účinné v dobe využívania služieb Klientom,
  ktorými sa je Klient povinný riadiť, a ktoré sa priamo, alebo len sprostredkovane, týkajú
  bezpečnosti a ochrany života a zdravia pri využívaní Služieb v Prevádzke. Klient vstupom
  do SKI Centra potvrdzuje, že sa oboznámil so všetkými bezpečnostnými a inými predpismi
  zverejnenými v Prevádzke pri vybraných Službách Prevádzkovateľa, a že s nimi súhlasí a
  zaväzuje sa ich dodržiavať v celom rozsahu.
  2.4 „Cena služby (služieb)“ je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v
  znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien v zmysle aktuálneho
  Cenníka za všetky jednotlivé úkony poskytovaných v rámci Služby, resp. za cenu jednotlivej
  Služby. Cena služby je uvedená v aktuálne platnom Cenníku poskytovania Služieb
  2.5 „Cena tovaru“ je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
  neskorších predpisov ako cena zmluvná. Cena tovaru je uvedená v aktuálne platnom
  Cenníku.
  2.6 „Cenník“ je zoznam poskytovaných Služieb a tovaru Prevádzkovateľa, vrátane cien za
  jednotlivé poskytované Služby, predávané tovary, príplatky, Prevádzkovateľom v Centre,
  pričom môže uvádzať aj trvanie Služby a ďalšie podmienky jej využitia vybraných služieb,
  možnosti zakúpenia, storno podmienok Rezervácií a ďalšie podmienky jednotlivých služieb.
  Cenník je k nahliadnutiu online na Web stránke ako aj na viditeľnom mieste v každom
  Centre. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny informácií uvedených v
  Cenníku.
  2.7 „Centrum“ alebo „Prevádzka“ je telovýchovno-športové zariadenie SKI CENTRUM
  BRATISLAVA prevádzkované vo Vlčom hrdle 1037/73, 821 07 Bratislava
  2.8 „Doba poskytovania služby“ je časový úsek odo dňa účinnosti Zmluvy do dňa jej
  zániku, počas ktorej je Klient oprávnený využívať vybranú Službu Prevádzkovateľa podľa
  zvolenej Služby a dĺžky jej trvania.
  2.9 ,,Firemná zľava“ zvýhodnené podmienky pre Klientov-právnické osoby, ktorých
  zamestnanci, resp. členovia ako samostatní Klienti sú povinní sa na uplatnenie firemnej
  zľavy preukázať dokladom, ktorý ich oprávňuje využiť zvýhodnené podmienky
  (zamestnanecký preukaz, prihlásenie sa cez emailové adresy spoločnosti alebo
  zamestnávateľa resp. podľa dohody s Klientom – právnickou osobou)
  2.10 „Klient“ je :
  a) fyzická osoba staršia ako 15 rokov alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená k
  využívaniu služieb poskytovaných Prevádzkovateľom v jednotlivých Centrách.
  b) fyzická osoba staršia ako 7 roky a mladšia ako 15 rokov, ktorá má vstup do Centra
  povolený výlučne pod dohľadom zákonného zástupcu, alebo pod dohľadom odborne
  spôsobilej osoby (napr. športový odborník, Tréner a pod.), alebo pod dohľadom inej osoby,
  ktorá za sprevádzané osoby mladšie ako 15 rokov po vstupe do Prevádzky zodpovedá.
  Ak nie je v týchto VOP, alebo Prevádzkovateľom pri jednotlivých Službách stanovené inak,
  identifikácia Klienta pri každom vstupe do Prevádzky prebieha formou overenia Platným
  identifikačným dokladom.
  2.11 „Objednávkou“ sa rozumie návrh na uzavretie Zmluvy, ktorý má najmä podobu
  písomného, ústneho, alebo telefonického záujmu o záväzné uzavretie Zmluvy a poskytnutie
  vybraných Služieb a tovarov zo strany Prevádzkovateľa
  2.12 „Orgán dozoru“ je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej
  obchodnej inšpekcie, P.O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, resp. príslušný
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie podľa miestnej príslušnosti Prevádzky
  2.13 „Platný identifikačný doklad“ je občiansky preukaz podľa zákona č. 395/2019 Z.z.
  občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
  predpisov alebo cestovný pas ako cestovný doklad
  v zmysle zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov, v znení neskorších predpisov
  2.14 „Prevádzkovateľom“ je obchodná spoločnosť E.I.E. s.r.o. Chrobákova 11, SK- 84102
  Bratislava, IČO:35 962 038, DIČ:2022079653, IČDPH:SK2022079653, Obchodný register
  Okr.súd Bratislava 1, Oddiel: Sro,Vložka č.:38111/B Prevádzkovateľ poskytuje Služby
  posilňovne, fitness, skupinové cvičenia, lyžiarske trenažére a iné Služby, zároveň k týmto
  vybraným Službám poskytuje prístup, ich zakúpenie, Rezerváciu. Spôsobom poskytovania
  Služieb sa rozumie umožnenie Klientom využívať jednotlivé časti Centra, alebo čerpať jeho
  Služby.
  2.15 „Prevádzkovým poriadkom“ je súhrn práv a povinností Klienta alebo inej osoby
  vstupujúcej do Centra Prevádzkovateľa vypracovaný Prevádzkovateľom. Klient vstupom do
  Centra potvrdzuje, že sa oboznámil so všetkými ustanoveniami Prevádzkového poriadku, že
  s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať v celom rozsahu. Prevádzkový poriadok je k
  dispozícii na recepcii. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny Prevádzkového
  poriadku
  2.16 „Rezervácia“ znamená rezerváciu vybranej Služby Klientom prostredníctvom
  Prevádzkovateľom určených možností a za podmienok určených v Cenníku
  2.17 „Služba“ služba poskytovaná Prevádzkovateľom v Centre počas prevádzkovej doby
  Centra,, ktorá predstavuje záväzok Prevádzkovateľa poskytnúť Klientovi zvolené Služby
  (prístup do zvolených priestorov Centra a poskytovanie ďalších súvisiacich služieb v
  dojednanom rozsahu Klientovi) za podmienok uvedených v Zmluve a týchto VOP. Služba je,
  s výnimkou osôb do 3 rokov veku a Hosťa, viazaná výlučne na registrovaného Klienta.
  2.18 „Spotrebiteľom“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy
  a/alebo Zmluvy o členstve nie je podnikateľom v zmysle príslušných všeobecne záväzných
  právnych predpisov a nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania
  alebo povolania
  2.19 „Storno objednávky“ možnosť zrušenia objednanej Služby do doby začatia jej
  využívania stanovenej Klientom a podľa podmienok uvedených pri konkrétnej Službe
  uvedenej v Cenníku
  2.20 ,,Storno rezervácie“ je zrušenie Rezervácie v súlade s týmito VOP
  2.21 ,,Tréner“ je osoba poskytujúca osobné individuálne alebo skupinové tréningy v Centre
  a má uzatvorený záväzkový vzťah s Prevádzkovateľom,
  2.22 ,,Web stránka“ je internetová stránka Prevádzkovateľa, www.ski-centrum-bratislava.sk.
  2.23 „Zmluvou“ sa rozumie zmluva o poskytnutí Služieb/kúpe tovaru, Zmluva o členstve
  podmienky ochrany súkromia a osobných údajov (Zásady ochrany osobných údajov),
  reklamačný poriadok Prevádzkovateľa, Prevádzkový poriadok a iné zmluvné dokumenty
  ktoré sa vzťahujú na vybrané Služby a ktoré sú označené ako súčasť právneho vzťahu
  medzi Klientom a Prevádzkovateľom
  2.24 „Zodpovednou osobou“ je zamestnanec Prevádzkovateľa, alebo iná osoba poverená
  Prevádzkovateľom dohľadom nad využívaním Služieb zo strany Klienta, poradenstvom,
  inštruktážou, alebo akoukoľvek inou činnosťou bezprostredne súvisiacou s aktivitami Klienta
  v Centre a využívaním Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom.
  2.25 „Zákon o predaji na diaľku“ je zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri
  predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
  uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov
 3. Uzavretie Zmluvy
  3.1 Zmluva je uzavretá na základe ponuky Prevádzkovateľa, následnej Objednávky zo strany
  Klienta a jej akceptácie zo strany Prevádzkovateľa. Klient môže objednať u Prevádzkovateľa
  poskytnutie vybraných Služieb a Prevádzkovateľ môže poskytnutie Služieb potvrdiť najmä:
  a) prostredníctvom Web stránky
  c) priamo na recepcii v prevádzke
  d) písomnou formou uzatvorenia Zmluvy mailom info@ski-centrum-bratislava.sk
 4. Platby za Služby a platobné podmienky
  4.1 Klient prioritne platí cenu za Služby:
  a) na základe uzatvorenej Zmluvy uzatvorenej na diaľku/mimo prevádzkových priestorov
  (cez Web stránku alebo aj prostredníctvom mobilnej aplikácie Prevádzkovateľa a to
  prostredníctvom platobnej brány a platobnej karty ak je to Prevádzkovateľom technicky
  umožnené), a to v súlade s VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na
  území Slovenskej republiky,
  b) na základe uzatvorenej Zmluvy uzatvorenej priamo na vybranej Prevádzke
  c) na základe vystavenej faktúry
  Pri uzatvorení Zmluvy podľa písm. b) a c) pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že tento
  právny úkon nespadá pod aplikáciu ustanovení Zákona o predaji na diaľku.
  4.2 Cenu za služby alebo tovary v Prevádzke nie je možné zaplatiť vybranými poukážkami
  spoločností (napr. Benefitné poukážky), s ktorými nemá Prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu.
  4.3 V prípade, ak nie je možné využiť jeden zo spôsobov realizácie platby v zmysle
  predchádzajúcich bodov, je Klient povinný využiť iný z týchto spôsobov platby, ktorý je
  dostupný. Poplatky za prevod finančných prostriedkov znáša Klient, pričom prípadné
  poplatky nie sú účtované Prevádzkovateľom, ale subjektom, ktorý prevod finančných
  prostriedkov zabezpečuje.
  4.4 Klient je povinný dodržiavať podmienky Služby. V prípade prekročenia stanoveného času
  /počtu možnosti využívania vybraných Služieb (napríklad časovo obmedzený vstup do je
  Klient povinný uhradiť doplatok v zmysle Cenníka resp. si zakúpiť novú Službu.
  4.5 Všetky poplatky ktoré je Klient povinný uhradiť Prevádzkovateľovi a ktoré súvisia s
  podmienkami využívania Služieb Klienta u Prevádzkovateľa sú uvedené v týchto VOP a v
  Cenníku.
 5. Vstup do prevádzky a poskytnutie Služieb
  5.1 K umožneniu vstupu do Prevádzky a k poskytnutiu Služieb Prevádzkovateľom dôjde až
  po splnení všetkých podmienok Klientom v súlade s VOP.
  5.2 Ak nie je stanovené Prevádzkovateľom inak, Klient ktorý má platne zriadené Zákaznícke
  konto a má stiahnutú mobilnú aplikáciu vo svojom zariadení, vstupuje do Prevádzky po
  udelení ústneho alebo písomného potvrdenia.
  5.3 Klient – starší ako 3 roky a mladší ako 15 rokov má vstup do Prevádzky povolený výlučne
  pod dohľadom zákonného zástupcu, alebo pod dohľadom odborne spôsobilej osoby (napr.
  športový odborník, Tréner a pod.), alebo pod dohľadom inej osoby, ktorá za sprevádzané
  osoby mladšie ako 15 rokov po vstupe do Prevádzky zodpovedá v celom rozsahu a to na
  základe poverenia zákonného zástupcu. V prípade, že sa dodatočne preukáže, že takáto
  osoba, ktorá sprevádzala osoby staršie ako 3 roky a mladšie ako 15 rokov, nemala
  poverenie od zákonného zástupcu v zmysle predchádzajúcej vety zodpovedá za takúto
  sprevádzanú osobu vo vzťahu k Prevádzkovateľovi v celom rozsahu. Pre tréningy na
  trenažéroch je pre takéto osoby je nutne predložiť podpísané VYHLÁSENIE O
  ZODPOVEDNOSTI PRI UJME NA ZDRAVÍ
  5.4 Vstupom do prevádzky Klient, resp. zákonný zástupca Klienta, zákonný zástupca osoby
  definovanej v bode 6.5 alebo iná osoba zodpovedná za Klienta potvrdzuje, že zdravotný stav
  mu je dostatočne známy, pričom tento zdravotný stav žiadnym spôsobom a to ani čiastočne
  nebráni vo využívaní Služieb Prevádzkovateľa. V prípade akýchkoľvek pochybností vo
  vzťahu k okolnostiam brániacim využívania Služieb je Klient, zákonný zástupca osoby
  definovanej v bode 6.5 alebo iná osoba zodpovedná za Klienta povinná oznámiť takúto
  skutočnosť Zodpovednej osobe.
  5.5 Klient je povinný dodržiavať otváracie hodiny jednotlivých Prevádzok. Otváracie hodiny
  počas ktorých je možné využívať Služby v Prevádzke sú uvedené na vstupe do Prevádzky. V
  prípade, ak Klient prekročí lehotu otváracích hodín a bude sa zdržiavať v prevádzke mimo
  otváracích hodín, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať poplatok za neskoré opustenie
  priestorov Prevádzky v zmysle platného Cenníka.
 6. Vady Služieb, záručná doba a prevenčná povinnosť Klienta
  6.1. V prípade vady poskytovaných Služieb Prevádzkovateľom je Klient povinný postupovať
  podľa platného reklamačného poriadku Prevádzkovateľa.
  6.2. Ak Klient využije Služby napriek tomu, že ich označuje za vadné, vzdáva sa práva na ich
  reklamáciu a poskytnutie Služby bude považované za prijaté bez výhrad zo strany Klienta.
  6.3. Spôsob vybavenia reklamácie je upravený reklamačným poriadkom Prevádzkovateľa,
  ktorý je súčasťou Zmluvy.
 7. Zodpovednosť za škodu
  7.1. Prevádzkovateľ zodpovedá za splnenie svojich zmluvných povinností s odbornou
  starostlivosťou.
  7.2. Klient nemá právo na náhradu škody spôsobenú vlastným úmyselným alebo
  nedbanlivostným konaním alebo úmyselným/nedbanlivým konaním tretích osôb, ktoré sa s
  jeho vedomím zdržiavajú v Centre.
  7.3. Klient zodpovedá v plnom rozsahu za (i) škodu spôsobenú na majetku Prevádzkovateľa
  a to aj v prípade, ak bude spôsobená z nedbanlivosti, neodborným zaobchádzaním ako aj za
  (ii) škodu na majetku a/alebo zdraví tretích osôb, nachádzajúcich sa v Centre a to aj v
  prípade, ak bude spôsobená z nedbanlivosti, neodborným zaobchádzaním. Klient sa
  zaväzuje takto vzniknutú škodu nahradiť poškodenému v celom rozsahu.
  Klient je povinný zaobchádzať so zariadením/majetkom Prevádzkovateľa alebo
  zariadením/majetkom, ktoré Prevádzkovateľ užíva/má v nájme/výpožičke/držbe a je v
  priestoroch Centra šetrne. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za poškodenia zdravia
  alebo vecí, ktoré vznikli zaobchádzaním zo strany Klienta v rozpore so Zmluvou.
  7.4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v
  prevádzke počas využívania Služieb, ak tieto budú odložené mimo miest vyhradených
  Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu na veciach v zmysle Zmluvy a
  ustanovení príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu. Právo na náhradu škody
  sa musí uplatniť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu.
  7.5. Zodpovedná osoba a ani Prevádzkovateľ nezodpovedá za spôsob využívania Služieb zo
  strany Klienta, nie je povinná poskytnúť mu poradenstvo, inštruktáž alebo akoukoľvek inou
  činnosťou bezprostredne súvisiacou s aktivitami Klienta v Centre
  7.6 Klient, ktorý spôsobí Prevádzkovateľovi a/alebo tretím osobám škodu, je za ňu
  zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v
  znení neskorších predpisov.
  7.7 Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, bezchybnosť, správnosť a
  funkčnosť internetových stránok tretích osôb, na ktoré sú na Web stránke uvedené odkazy
  (links).
 8. Osobitné ustanovenia pre Zmluvy uzatvorené Spotrebiteľmi na diaľku
  8.1 Ak došlo k uzavretiu Zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Spotrebiteľom výlučne
  prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej
  fyzickej prítomnosti Prevádzkovateľa a Spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla má sa
  za to, že došlo k uzatvoreniu Zmluvy v zmysle Zákona o predaji na diaľku alebo Zmluvy
  uzavretej mimo prevádzkových priestorov Prevádzkovateľa a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov.
  8.2 Ak sa má na základe Zmluvy začať poskytovanie Služby pred uplynutím lehoty na
  odstúpenie od Zmluvy, alebo ak Spotrebiteľ o poskytovanie Služby pred uplynutím lehoty na
  odstúpenie od Zmluvy požiada, Prevádzkovateľ týmto:
  a) poučuje Spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby pred
  uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí Služby právo na
  odstúpenie od Zmluvy, a
  b) Spotrebiteľ výslovne súhlasí so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na
  odstúpenie od Zmluvy a vyhlasuje, že bol riadne poučený podľa písmena a).
  9.3. Spotrebiteľ berie na vedomie, že stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom
  poskytnutí Služby a vzniká mu povinnosť uhradiť cenu za skutočné poskytnuté plnenie, a to:
  a) ak Spotrebiteľ uzavrie Zmluvu, v ktorej požiadal o poskytovanie Služieb v 14-dňovej lehote
  na odstúpenie od Zmluvy začínajúcej sa uzavretím Zmluvy,
  b) ak sa poskytovanie Služby začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ
  vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na
  odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Služby
  8.3 Spotrebiteľ je oprávnený, s výnimkou ustanovení bodov 9.2 a 9.3, bez uvedenia dôvodu
  odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
  priestorov Prevádzkovateľa a to v lehote 14 (slovom: štrnástich) dní od uzavretia Zmluvy má
  právo uplatniť odstúpenie od Zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom
  trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od Zmluvy a zaslať ho
  poštou alebo emailom na e-mailovú adresu uvedenej pri realizácii info@ski-centrumbratislava.sk
  8.4 Uzatvorením zmluvy na diaľku Spotrebiteľ súhlasí s doručením informácií podľa § 3 ods.
  1 Zákona o predaji na diaľku, ako napríklad potvrdenie o uzatvorení Zmluvy, formulár na
  odstúpenie od Zmluvy v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.
  8.5 V prípade, ak s predmetom zmluvy uzatvorenej na diaľku, ktorej predmetom budú
  náklady na vrátenie tovaru alebo Služby je Spotrebiteľ povinný znášať náklady na vrátenie
  tovaru alebo Služby a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku aj náklady na vrátenie
  tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 9. Osobitné ustanovenia
  9.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo predaja jednotlivých Služieb/poskytovania vybraných
  Služieb obmedziť.
  9.2 Prevádzkovateľ môže pri zakúpení viacerých Služieb poskytnúť Klientovi zľavu. Zľavy sa
  poskytujú podľa aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa, na poskytnutie zľavy nie je právny
  nárok.
  9.3 Prevádzkovateľ poskytuje Klientovi Služby za Cenu za služby v zmysle Cenníka
  Prevádzkovateľa a v súlade so Zmluvou a VOP/Podmienkami.
  9.4 Klient je oprávnený využívať Služby výhradne v rozsahu a spôsobom určeným týmito
  VOP, Zmluvou. Ak tento spôsob nie je určený je Klient oprávnený využívať výhradne
  spôsobom, aký je pre využívanie daných Služieb obvyklý.
  9.5 Klient berie na vedomie, že každé skupinové cvičenie (ako Služba) je limitované
  maximálnym počtom Klientov na tom ktorom skupinovom cvičení. V prípade naplnenia
  kapacity daného skupinového cvičenia môže Prevádzkovateľ odmietnuť Rezerváciu a/alebo
  poskytnutie Služby Klientovi bez nároku na vrátenie peňažných prostriedkov a bez nároku na
  predĺženie platnosti vopred predplatenej Služby.
  9.6 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny rozvrhu vybraných Služieb, ako napríklad
  skupinových cvičení, bez nároku na vrátenie Ceny za služby predplatených Služieb.
  Uvedené sa týka aj tých Služieb, na ktoré si Klient vykonal Rezerváciu.
  Osobitné ustanovenia vo vzťahu k Rezervácii Služieb
  9.7 Rezerváciu Služby, ktorá pripúšťa možnosť Rezervácie podľa Cenníka, ak nie je v
  Cenníku uvedené inak, je možné Klientom zrušiť bez poplatku pred jej plánovaným začatím
  najneskôr v lehote uvedenej v Cenníku.
  9.8 V prípade, ak sa Klient nedostaví na rezervované Služby, včas, Rezervácia mu bude
  zrušená momentom jej začatia, a to bez nároku na vrátenie Ceny služby ak išlo o
  predplatenú Službu.
  9.9 Rezerváciu Služieb je možné vykonať prostredníctvom Web stránky, alebo iným
  spôsobom, ktorý v danom čase umožňuje Prevádzkovateľ. Predpokladom úspešnej
  Rezervácie vybraných Služieb je poskytnutie vyžiadaných údajov.
  Osobitné ustanovenia vo vzťahu k právam a povinnostiam Klientov a Prevádzkovateľa
  9.10 Prevádzkovateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie povinností Klientov, resp. osôb
  využívajúcich Služby Prevádzkovateľa uvedených v týchto VOP. V prípade nedodržania
  povinností Klientov je Prevádzkovateľ oprávnený prijať adekvátne opatrenia, vrátane
  odmietnutia poskytnutia Služby a to bez akýchkoľvek nárokov Klienta voči
  Prevádzkovateľovi.
  9.11 V prípade porušenia povinností Klienta v zmysle týchto VOP, ako aj v prípade
  evidovaného nesplateného záväzku Klienta voči Prevádzkovateľovi si Prevádzkovateľ
  vyhradzuje právo odoprieť Klientovi vstup do Prevádzky a poskytnutie vybraných Služieb
  Prevádzkovateľa.
  9.12 Pri závažnom porušení povinnosti Klienta je Prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od
  Zmluvy. Závažným porušením Zmluvy sa rozumie najmä: a) uvedenie nepravdivých
  informácií o svojej osobe b) opakované porušovanie ustanovení Zmluvy (min 2x), c)
  nerešpektovanie Prevádzkového poriadku d) nerešpektovanie pokynov Zodpovednej osoby,
  e) zavinené spôsobenie škody na majetku Prevádzkovateľa, f) spôsobenie škody na zdraví
  tretích osôb nachádzajúcich sa v Centre, g) omeškanie s úhradou peňažných záväzkov o
  viac ako 10 dní, h) reklama iného fitnes centra, či poskytovateľa obdobných služieb ako
  Prevádzkovateľom v Centre i) lákanie iných Klientov na využívanie služieb tretích osôb, ktoré
  sú konkurenčné k Službám Prevádzkovateľa j) aplikácia podporných látok v areáli
  prostredníctvom ihiel, či iným externým (mimotelovým) spôsobom, k) predaj alebo
  poskytovanie zakázaných látok, či iných tovarov Klientom. Odstúpenie od Zmluvy je účinné
  od momentu jeho oznámenia Klientovi. V prípade odstúpenia od Zmluvy Prevádzkovateľom
  z vyššie uvedených dôvodov, Klient nemá nárok na náhradu škody ani na vrátenie Ceny
  služby a to ani jej pomernej časti, ak nie je Prevádzkovateľom rozhodnuté inak . Odstúpenie
  od Zmluvy sa však nedotýka práv a povinností vyplývajúcich do dňa účinnosti odstúpenia od
  Zmluvy, nároku na náhradu škody, ako aj riešenia sporov medzi Klientom a
  Prevádzkovateľom. Zmluvné strany nie sú povinné vrátiť si vzájomné plnenia poskytnuté do
  momentu účinnosti odstúpenia od Zmluvy.
 10. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
  10.1 Tieto VOP platia od 01.10.2022 .
  10.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto VOP kedykoľvek v
  priebehu trvania Zmluvy alebo používania Služieb. Zmenu VOP Prevádzkovateľ oznámi na
  jednotlivých Prevádzkach ako aj prostredníctvom oznámenia uverejnenom na Webovej
  stránke.
  10.3 Prevádzkovateľ a Klient sú vždy viazaní aktuálne platnými ustanoveniami VOP.
  10.4 Právne vzťahy uzatvorené na základe Zmluvy a/alebo VOP výslovne neupravené sa
  riadia výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky:
  a) vo vzťahu k Spotrebiteľom predpismi občianskeho práva, a to Občianskym zákonníkom;
  b) vo vzťahu k ostatným osobám (neuvedeným v písm. a) vyššie) predpismi obchodného
  práva, a to Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
  10.5 Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Klientom zo zmluvy uzatvorenej na diaľku
  (napríklad prostredníctvom Web stránky Prevádzkovateľa) sa riadia ustanoveniami Zmluvy,
  ako i týmito VOP a príslušnými ustanoveniami právnych predpisov SR, najmä ustanoveniami
  Zákona o predaji na diaľku a Občianskeho zákonníka.
  10.6 Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov osôb (Klientov), ktoré sú
  fyzickými osobami, v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z
 11. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
  pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
  ochrane údajov), pričom Klient poskytuje bližšie informácie o spracúvaní jej/ich osobných
  údajov v dokumente „Zásady spracovania osobných údajov“, ktorý je zverejnený na Webovej
  stránke.
  10.7 Podnety Klientov prijíma Prevádzkovateľ na adrese uvedenej pri identifikácii
  Prevádzkovateľa týchto VOP a na e-mailovej adrese info@ski-centrum-bratislava.sk
  10.8 Ak nie je vo VOP uvedené inak, Prevádzkovateľ a Klient sa dohodli, že vzájomná
  komunikácia a doručovanie písomností môže prebiehať prostredníctvom písomností
  zasielaných:
  a) osobne, poštou – na adresu sídla zapísaného v príslušnom obchodnom registri alebo
  inom registri, alebo na adresu trvalého pobytu,
  b) elektronickou poštou (email) – na adresu uvedenú Prevádzkovateľom a Klientom
  10.9 Písomnosť/oznámenie sa považuje za riadne doručené (i) pri zasielaní
  písomnosti/oznámenia emailom okamihom vygenerovania potvrdenia prístrojom,
  prostredníctvom ktorého sa písomnosť/oznámenie zasiela, (ii) pri zasielaní poštou siedmeho
  dňa odo dňa odoslania formou doporučenej zásielky s doručenkou, (iii) osobne dňom
  prevzatia alebo odmietnutia prevzatia adresátom. Akúkoľvek zmenu adries pre doručovanie
  písomností je tak Prevádzkovateľ ako aj Klient povinný bezodkladne oznámiť.
  10.10 Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a
  postupe Prevádzkovateľa (vis maior) alebo okolnosti na strane Klienta, na základe ktorých
  Klient úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a zabezpečené Služby, nevzniká
  Klientovi nárok na úhradu alebo zľavu z Ceny služieb ani nárok na kompenzáciu alebo
  náhradu škody v akomkoľvek rozsahu. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za krátkodobo
  zníženú kvalitu Sslužieb, výpadky a tiež škody spôsobené vyššou mocou (vis maior). Vyššou
  mocou (vis maior) sú myslené najmä prírodné katastrofy, živelné pohromy, štrajky, dopravné
  nehody, nepredvídateľné poruchy na Prevádzkach Prevádzkovateľa (napr. prerušené
  dodávky médií, vody a pod.), povinnosti uložené Prevádzkovateľovi rozhodnutím orgánov
  verejnej moci ako i iné.
  10.11 Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné,
  resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom
  rozsahu. Prevádzkovateľ v takomto prípade nahradí takéto ustanovenie platným, účinným a
  vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých
  v týchto VOP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu nahrádzaného
  ustanovenia.
  10.12 Všetky spory, ktoré vzniknú medzi Prevádzkovateľom a Klientom zo zmluvy a/alebo
  VOP, alebo súvisiacich so zmluvou a/alebo VOP, vrátane sporov o platnosť, výklad, zánik
  zmluvy a/alebo VOP, budú strany riešiť primárne dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode,
  vec bude predložená na rozhodnutie príslušnému súdu SR.
  10.13 Prípadné spory medzi Prevádzkovateľom a Spotrebiteľom, je možné riešiť formou
  alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o
  alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Pred zamýšľaným iniciovaním alternatívneho riešenia sporu sa odporúča Spotrebiteľovi,
  kontaktovať za účelom riešenia vzniknutej situácie dohodou prvotne Prevádzkovateľa,
  mailom na adrese uvedenej na Web stránke. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je
  napríklad Orgán dozoru alebo iná oprávnená právnická osoba. Zoznam subjektov
  alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva
  hospodárstva Slovenskej republiky https://www.mhsr.sk/obchod/ochranaspotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektovalternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 .
  Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže klient kedykoľvek odvolať osobne na
  prevádzke prevádzkovateľa alebo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa.
  Klient ako dotknutá osoba si môžu uplatniť u prevádzkovateľa práva dotknutej osoby, ktoré
  sú upravené v článkoch 12 až 22 Nariadenia Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb
  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
  smernica 95/46/ES. Ako dotknutá osoba má teda klient právo: (i) na prístup k svojim
  osobným údajom, (ii) na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) na obmedzenie
  (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) na výmaz osobných údajov, (v) na
  prenosnosť údajov, (vi) podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu
  osobných údajov SR, pri podozrení, že sa osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou
  legislatívou.
  V Bratislave, dňa 01.10.2022
  spoločnosťou E.I.E. s.r.o.
  Chrobákova 11, SK- 84102 Bratislava, IČO:35 962 038, DIČ:2022079653,
  IČDPH:SK2022079653, Obchodný register Okr.súd Bratislava 1, Oddiel: Sro,Vložka
  č.:38111/B a Klientom.